Органи внутрішніх справ

Одне з центральних місць серед існуючих в Україні правоохорон­них органів посідають органи внутрішніх справ України. Особливе становище цих органів у системі правоохоронних органів зумов­люється обсягом і складністю їх компетенції при здійсненні право­охоронної діяльності, а також тим, що на них покладається основ­ний тягар боротьби зі злочинністю і робота з профілактики та запо­бігання злочинам з метою реалізації єдиної державної політики боротьби із злочинністю, яка є складовою внутрішньої політики су­веренної та незалежної України. Крім того, органи внутрішніх справ найчисленніші серед інших правоохоронних органів України.

На органи внутрішніх справ України покладено виконання таких завдань:

 • забезпечення охорони громадського порядку і громадської без­пеки;
 • розкриття і розслідування злочинів, виявлення та розшук зло­чинців;
 • забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • охорона прав і законних інтересів громадян, підприємств, ус­танов та організацій незалежно від форм власності від проти­правних посягань;
 • вжиття заходів щодо усунення причин і умов вчинення злочи­нів та інших правопорушень;
 • забезпечення суворого дотримання законності при здійсненні діяльності підрозділів та посадових осіб органів внутрішніх справ України;
 • участь у розробці та реалізації державної політики боротьби зі злочинністю;
 • визначення основних напрямків удосконалення діяльності цих органів.

Функції органів внутрішніх справ України визначаються завдан­нями, які вони покликані виконувати.

До основних функцій цих органів належать:

 • організація і забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;
 • захист прав і свобод громадян, суспільства, держави від про­типравних посягань;
 • організація і забезпечення безпеки дорожнього руху в містах та інших населених пунктах, а також на автомагістраль них шля­хах;
 • здійснення оперативно -розшукової діяльності;
 • здійснення дізнання і до судового слідства у кримінальних справах, що належать до їх компетенції.

Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ України є Конституція України, закони України “Про Національну поліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про дорожній рух”, Кримінально-процесуальний кодекс України, інші законодавчі акти України, по­станови Верховної Ради України, укази Президента України, поста­нови Кабінету Міністрів України, міжнародні правові акти, ратифіковані у встановленому законом порядку, які визначають компетенцію, порядок організації та основні напрямки діяльності, права та обов’язки органів внутрішніх справ України при виконанні покладених на них завдань.

До системи органів внутрішніх справ входять міліція та Національна гвардія України.

Структурно система органів внутрішніх справ бу­дується відповідно до державного та адміністративно-територіаль­ного устрою України і за функціональними ознаками. Згідно з дер­жавним та адміністративно-територіальним поділом органи внутрішніх справ поділяються на центральні та місцеві, або терито­ріальні.

Центральним органом внутрішніх справ є Міністерство внутрішніх справ (МВС) України, якому підпорядковуються всі органи внутрішніх справ на території держави.

До місцевих (територіальних) органів внутрішніх справ України належать:

 • Головні управління МВС (ГУМВС) України в Автономній Рес­публіці Крим, Київській області та місті Києві;
 • управління МВС (УМВС) України в областях, місті Севасто­полі;
 • міські управління УМВС України в областях;
 • районні відділи УМВС України в областях;
 • районні відділи міських управлінь УМВС України в областях.

За функціональною ознакою з урахуванням існуючої системи органів міністерства транспорту та їх особливостей будується систе­ма органів внутрішніх справ України на транспорті. Вона побудо­вана так, щоб усі ланки цієї системи були спроможні виконувати по­кладені на них завдання з охорони громадського порядку на транс­порті, з охорони вантажів, що перевозяться, особистого майна та прав громадян, які користуються послугами транспорту.

Для безпосереднього керівництва діяльністю органів внутрішніх справ України на залізничному транспорті створено шість управлінь МВС України — на Донецькій, Львівській, Одеській, Південній, Південно-Західній та Придніпровській залізницях, які централізова­но підпорядковані МВС України. На залізничних станціях діють лінійні відділи, відділення та пункти міліції, які підпорядковуються відповідному УМВС магістралі.

В аеропортах, морських та річкових портах функціонують відділи (відділення) внутрішніх справ, які підпорядковуються тери­торіальним УМВС областей, міст.

Окрему структуру має Національна гвардія України.

Крім зазначених у систему органів внутрішніх справ України вхо­дять також навчальні заклади та науково-дослідні установи МВС Ук­раїни, підприємства та установи забезпечення.

Міністерство внутрішніх справ України — це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Це міністерство є головним (про­відним) органом системи центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від проти­правних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони гро­мадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки до­рожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об’єктів.

У своїй діяльності МВС України керується Конституцією Украї­ни, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України (затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 №383/2011).

При виконанні покладених на нього завдань МВС України взає­модіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

Міністерство внутрішніх справ України в межах своїх повнова­жень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому зако­ном. У разі потреби МВС України видає разом з іншими централь­ними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Міністерство внутрішніх справ України очолює міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр здійснює керівництво МВС України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Мініст­рів України за розробку і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечен­ня громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, виконання МВС України своїх завдань і функцій.